Subvencións ás entidades locais da Xunta de Galicia para a promoción da igualdade

Subvencións ás entidades locais da Xunta de Galicia para a promoción da igualdade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou o convocatoria ten por obxecto facilitar a implantación de programas e medidas de igualdade no ámbito local de Galicia, cunha subvención total de 9.335.158,22 euros. Co obxecto de favorecer a igualdade de oportunidades e de trato no territorio e a erradicación da violencia de xénero, e a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, así como para impulsar o funcionamento e a consolidación dos servizos de atención integral de información e asesoramento no territorio.

Subvencionarase a execución de programas e medidas de promoción da igualdade no ámbito local e o prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Con este fin, recóllese un marco de axudas públicas para o financiamento de medidas e actuacións desenvolvidas polas entidades locais, de forma individual ou mediante o sistema de xestión compartida, ao abeiro de tres programas.

Liñas da subvención

A presente subvención, co obxecto de establecer as bases reguladoras para convocar no ano 2023 as subvencións a entidades locais de Galicia para o desenvolvemento de programas, actuacións e medidas para facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, establece os seguinte programas:

 1. Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).
 2. Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero, en diante, Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A). 
 3. Programa de apoio aos centros de información á muller, en diante, Programa de apoio aos CIM (SI427B).

Só se pode presentar ou participar nunha solicitude de subvención, ben sexa individual ou conxunta, respecto de cada un dos programas previstos. Para o caso de concorrencia de solicitudes, individuais e conxuntas ou de xestión compartida, prevalecerá a solicitude de xestión compartida.

Procedemento para a concesión das subvencións: Réxime de concorrencia competitiva.

Financiamento

Importe total: 9.335.158,22 euros.

 • SI436A: 4.492.273,79 euros.
 • SI435A: 500.000,00 euros.
 • SI427B: 4.342.884,43 euros.
  • Importe 2023: 2.742.884,43 euros
  • Importe 2024: 1.600.000,00

O importe máximo inicial do crédito destinado aos programas e subvencións obxecto desta convocatoria poderá ser ampliado en función das solicitudes e das dispoñibilidades orzamentarias.

Presentación de solicitudes e prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. (8 de xuño).

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Solicitudes de xestión compartida

Terán a consideración de solicitudes de xestión compartida as presentadas por agrupacións, asociacións ou entidades locais que integren varios concellos.

As entidades locais que se agrupen deberán:

 • Presentar, xunto coa solicitude, un convenio de colaboración relativo á agrupación ou asociación, que poderá ser un novo convenio ou un anterior en vigor.
 • Nomear a persoa titular dunha das alcaldías para a representación única, tanto na coordinación como na interlocución, ante a Secretaría Xeral da Igualdade, que será a que reciba e xustifique a subvención.
 • Reflectir os compromisos de execución asumidos por cada unha das entidades que forman parte da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que se aplicará a cada unha delas.

Os concellos agrupados ou asociados terán, en todo caso, a condición de entidade beneficiaria, polo que para poder conceder a subvención solicitada todos eles teñen que cumprir os requisitos, as condicións, as obrigas e os compromisos establecidos nesta resolución.

As mancomunidades de concellos e os consorcios locais deberán presentar, xunto coa solicitude, unha certificación expedida pola súa secretaría onde se faga constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio e os que participan no proxecto ou servizo para o cal se solicita subvención.

Considerarase cumprido este requisito cando na memoria xustificativa se acrediten os beneficios da solicitude conxunta, tales como licitacións conxuntas, razóns de economía de escala, racionalización do gasto, criterios de eficiencia e eficacia e colaboración técnica e administrativa, entre outros.

Dentro deste programa de subvencións creáronse tres programas, dous dos cales podemos levar a cabo en Red Talento, preparar, xestionar, desenvolver e rexistrarse en REGCON: 1. Programa Plan Corresponsables no ámbito local e 2. Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xén.

Tamén destacamos que, para estas axudas, valorarase e puntuarase máis a presentación conxunta.

1. Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A)

Compatibilidade con outras axudas

As subvencións para as actuacións e actividades recollidas nos diferentes programas desta convocatoria son incompatibles con calquera outra axuda pública para a mesma actuación ou actividade.

Se a actividade ou actuación subvencionada xera ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes, o seu importe será deducido do gasto subvencionable despois de aplicar o tipo fixo no momento da concesión da axuda, en atención aos declarados, obtidos ou previstos na solicitude de axuda. Para o caso de que os ingresos obtidos non se fixesen constar na solicitude ou fosen superiores aos declarados nela, a dedución farase ou reaxustarase no momento do pagamento final. 

No caso do programa Plan Corresponsables, cando as entidades teñan establecido o pagamento dunha taxa, os ingresos obtidos das cotas para o acceso das familias con maiores ingresos económicos deberán reverter no propio Plan Corresponsables e recollerse na xustificación que se vaia presentar.

Entidades beneficiarias

Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta resolución os concellos, mediante solicitude individual ou mediante solicitude conxunta de agrupación ou asociación de concellos, as mancomunidades de concellos de Galicia e os consorcios locais de Galicia, constituídos exclusivamente por concellos, así como as entidades resultantes dunha fusión municipal.

Para poder ser beneficiaria das subvencións correspondentes ao programa Plan Corresponsables (SI436A), a entidade local tamén debe cumprir co seguinte a:

 • Non ser sancionadas, en virtude de resolución administrativa ou sentenza xudicial firme, pola comisión de infraccións graves ou moi graves en materia de prevención de riscos laborais no ano anterior a esta resolución. 
 • Non ser obxecto de sanción por resolución administrativa firme ou condenada por sentenza xudicial firme por levar a cabo prácticas laborais consideradas discriminatorias pola lexislación vixente, salvo cando se acredite cumprir coa sanción ou a pena imposta e elaborar un plan de igualdade ou adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes.

No programa Plan Corresponsables considéranse subvencionables as actuacións orientadas a facilitar a conciliación das familias con fillas e fillos menores de ata 16 anos de idade mediante a creación de bolsas de coidado profesional

A través da creación de emprego de calidade no sector dos coidados, e plans de formación e sensibilización en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás familias.

As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive e con carácter prioritario á atención de familias monoparentais, vítimas de violencia de xénero e doutras formas de violencia contra a muller, mulleres en situación de desemprego de longa duración, mulleres maiores de 45 anos ou a unidades familiares en que existan outras cargas relacionadas cos coidados.

Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos fondos recibidos deberán considerarse como criterios de valoración o nivel de renda e as cargas familiares das persoas que soliciten a participación neles

 1. Ao abeiro deste programa, serán subvencionables as seguintes tipoloxías de proxectos, desde un enfoque de igualdade entre mulleres e homes: 
 • Bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade, coa posibilidade de desenvolver unha ou máis das seguintes modalidades:
  • Habilitación de servizos de coidado profesional de calidade, e con garantía de dereitos laborais dos/das profesionais que presten os seus servizos neste marco, de nenas, nenos, mozos e mozas de ata 16 anos de idade que poidan prestarse no domicilio por un número determinado de horas semanais.
  • Habilitación de servizos de coidado profesional de calidade, e con garantía de dereitos laborais dos/das profesionais que presten os seus servizos neste marco, de nenas, nenos, mozos e mozas de ata 16 anos de idade, que poidan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas para o efecto, tales como escolas, centros municipais, multiúsos, polideportivos, ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa normativa que lle sexa de aplicación.
 • Plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes: implementación de plans e actuacións de formación en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás familias, para promover a perspectiva de xénero e fomentar a corresponsabilidade no ámbito de coidados.
 1. Para seren subvencionables, as actuacións teñen que ser de nova creación ou de ampliación e mellora das existentes. Queda excluído o financiamento de gastos que se materialicen en prestacións económicas directas a persoas e/ou familias.
 2. No caso das actuacións recollidas no punto anterior (bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade), deberán supoñer en todo caso a creación de emprego de calidade e/ou o fomento do emprego de persoas mozas con perfís profesionais correspondentes a: TASOC (técnica/o en Actividades Socioculturais), monitoras/es de lecer e tempo libre, TAFAD (técnicas/os superiores de Animación Sociodeportiva), Educación Infantil, auxiliares de Gardaría e Xardín de Infancia. E as súas titulacións equivalentes: técnica/o superior en Educación Infantil, técnica/o superior en Animación Sociocultural e Turística, técnica/o superior en Ensino e Animación Sociodeportiva, técnica/o superior en Integración Social, monitoras/es de lecer e tempo libre e auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia.
 3. A contía da subvención que se concederá determinarase en función do número de persoas que se vaian contratar para desenvolver as bolsas de coidado e/ou os plans de formación recollidos no punto 2 anterior, tendo en conta os límites máximos da subvención establecidos nos puntos 8 e 9 deste artigo.
 4. Serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2023, ambos os dous incluídos. Non obstante, para as entidades locais que foron beneficiarias das axudas do Plan Corresponsables no ano 2022 ao abeiro da Resolución do 14 de xullo de 2022 (DOG núm. 142, do 27 de xullo), polo procedemento SI436A, serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de xaneiro de 2023 e ata 30 de setembro de 2023, ambos os dous incluídos.
 5. Para determinar o gasto subvencionable e o importe da subvención, teranse en conta os custos directos de persoal dos/das profesionais que leven a cabo as medidas do Plan Corresponsables, máis un 10 % para o financiamento doutros custos directos e indirectos vinculados ao desenvolvemento do programa subvencionado. Estes gastos non requirirán unha xustificación adicional.
 6. Contía de ata 34.700,00 euros por persoa contratada a tempo completo para un período de 12 meses, incluídas as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade empregadora. O importe da subvención por cada contratación reducirase proporcionalmente en función da xornada realizada, cando os contratos se concerten a tempo parcial ou por un período inferior a 12 meses.

A contía da axuda por persoa contratada incrementarase en 3.000,00 euros cando a persoa contratada estea nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables: 

 • Mulleres maiores de 45 anos. 
 • Mulleres vítimas de violencia de xénero. 
 • Persoas con grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Para o caso de mulleres contratadas vítimas de violencia de xénero, a acreditación documental da súa circunstancia recollerase na fase de xustificación das axudas, coa documentación acreditativa desta situación segundo o previsto no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Para o caso de persoas contratadas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, a acreditación documental da súa circunstancia recollerase na fase de xustificación das axudas, coa certificación acreditativa desta situación no caso de que esta non fose emitida pola Xunta de Galicia.

 1. En todo caso, a contía máxima da axuda será de 150.000,00 euros, cando se trate dunha solicitude individual, e de 225.000,00 euros, no caso de que se trate dunha solicitude para a xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.
 2. Se é o caso, a subvención será minorada proporcionalmente cando non se xustifique a totalidade do custo de persoal. En todo caso, non se xerará dereito ao cobramento da subvención, e procederá o reintegro do anticipo, cando as xustificacións non acaden, como mínimo, o 25 % do custo do persoal.

2. Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A)

Compatibilidade con outras axudas

As subvencións para as actuacións e actividades incluídas nos distintos programas desta convocatoria son incompatibles con calquera outra axuda pública para a mesma actuación ou actividade.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nesta resolución os concellos, por solicitude individual ou por solicitude conxunta dunha agrupación ou mancomunidade de concellos, as mancomunidades de concellos de Galicia e os consorcios locais de Galicia, constituídas exclusivamente por concellos, así como entidades resultantes dunha fusión municipal.

Son subvencionables as accións directas para o fomento da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero, que poderán consistir nalgunha das seguintes medidas:

a) As actuacións subvencionables poderán ser: actuacións de empoderamento, autoestima, atención, orientación e apoio para mellorar a situación persoal, social e laboral, así como asesoramento xurídico especializado, atención directa aos fillos e fillas menores de idade das mulleres vítimas. de violencia de xénero, todas elas na procura da recuperación da súa identidade e autonomía e da restauración dos seus proxectos vitais, e apoio na súa orientación persoal, social e laboral.

Consideraranse mulleres en situación de vulnerabilidade aquelas nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

 • Vítimas de violencia de xénero ou violencia doméstica.
 • Vítimas de explotación sexual laboral en redes de prostitución ou trata de persoas.
 • Inmigrantes, emigrantes retornados ou refuxiados.
 • Pertenza a unha minoría étnica.
 • Dependente do consumo de substancias tóxicas ou en proceso de rehabilitación.
 • Perceptores de rendas de integración, subvencións ou prestacións similares.
 • Reclusos ou antigos reclusos.
 • Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores.
 • Con diversidade funcional ou enfermidade mental.
 • Con responsabilidades familiares non compartidas.
 • Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.
 • Embarazada ou lactante sen apoio familiar ou sen recursos.
 • Sen fogar ou que viven en vivendas deficientes, ou afectados por un proceso de desafiuzamento.
 • Sen titulación ou baixa cualificación.

Calquera outra situación non prevista expresamente que implique factores de risco ou vulnerabilidade no ámbito familiar, social ou laboral, sempre que sexa considerada e aceptada polos servizos sociais da entidade local.

b) Actuacións dirixidas á loita contra a explotación sexual, en xeral, e a prostitución, en particular, dirixidas a mellorar a situación persoal, social e laboral das mulleres que se atopan nesta situación, mediante accións de información, atención, orientación e para o mellora da súa situación persoal, social e laboral, así como asesoramento xurídico especializado.

O número de persoas participantes nas actuacións deste programa non poderá ser inferior a oito (8).

Cada entidade local, individual ou colectiva, só poderá presentar solicitude de subvención para unha das medidas previstas no punto 1 anterior.

Serán gastos subvencionables os derivados da implantación de medidas de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero, referidos aos gastos directos de persoal, outros gastos directos e indirectos, nos termos establecidos no artigo 9.2 desta resolución.

Só serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023, ambos incluídos.

O importe máximo dos gastos directos de persoal que se pode presentar para optar a esta axuda é de 30.000,00 euros; no caso de ser superior, o órgano instrutor requirirá á entidade solicitante a realización do reaxuste.

O cómputo do custo subvencionable determinarase segundo o método de custos de financiamento simplificados a un tipo realizado, en función do importe dos custos directos de persoal subvencionables máis o 10 % dos devanditos custos para o financiamento doutros custos directos e indirectos vinculados á subvención subvencionada. medida.

En todo caso, o importe máximo da axuda será de 15.000,00 euros, no caso de solicitude individual, e de 28.000,00 euros, no caso de solicitude de xestión compartida ou entidade resultante.fusión de concellos.

O importe da subvención calcularase aplicando ao gasto subvencionable a porcentaxe resultante da puntuación obtida na valoración realizada segundo o establecido no artigo 16 desta resolución, co límite do importe máximo da axuda correspondente ou, se é inferior á cantidade solicitada.

De ser o caso, a subvención reducirase proporcionalmente cando non se xustifique a totalidade do custo de persoal.

En Red Talento contamos cun equipo multidisciplinar coas competencias e o compromiso necesarios para deseñar, desenvolver e xestionar políticas públicas, concretamente en materia de igualdade, co fin de acompañar ás entidades locais na posta en marcha destas accións, podes escribirnos e contactar connosco para ver o que precisas.

Podes contactar connosco!

Deja una respuesta